Lettergrootte:

Financiële voordelen vanwege de overheid.

Financieel, fiscaal

Tegemoetkomingen en sociale voorzieningen

Er zijn tientallen fiscale en financiële maatregelen en tegemoetkomingen in het leven geroepen. Hierna vindt u de bijzonderste in 4 hoofdstukken.

​1. Tegemoetkomingen FODSZ (Federale OverheidsDienst Sociale Zekerheid)
2. Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
3. De Vlaamse zorgverzekering
4. Voordelen, verminderingen, vrijstellingen

Bij iedere maatregel kun je doorklikken naar een website met meer uitleg.
Nog niet alles komt hier aan bod, maar op de gelinkte websites kun je nog veel meer ontdekken.
Vergeet ook niet dat veel informatie terug te vinden is in volgende gidsen:

Overzicht maatregelen FOD sociale zekerheid

1. Tegemoetkomingen voor personen met een handicap - FODSZ


We kennen 3 types tegemoetkomingen *


1.1. Kan je door je handicap niet gaan werken? Of werk je wel, maar is je verdienvermogen beperkt tot 1/3 van wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen?
Dan heb je misschien recht op een inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT).


1.2. Ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap een invloed op je zelfredzaamheid?
Dan heb je misschien recht op een integratietegemoetkoming (IT).


1.3. Ben je 65 jaar of ouder en ondervind je moeilijkheden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten zoals koken, eten, wassen, poetsen,…? M.a.w. heeft je handicap invloed op je zelfredzaamheid?
Dan heb je misschien wel recht op een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB).


Nota:Om recht te hebben op een tegemoetkoming, moet je handicap eerst en vooral erkend zijn door de artsen van de FOD SZ. Voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden houdt men daarnaast rekening met de invloed van je handicap op je dagelijkse activiteiten (zelfredzaamheid).
Doe je niet beter voor dan je bent, vertel hoe je werkelijk nog kan functioneren. Wees niet te fier om toe te geven dat je iets niet meer kan.2. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2.1. Hulpmiddelen

Hebt u een handicap, dan hebt u dikwijls meer kosten dan anderen voor uw huisvesting, uw werk, uw verplaatsingen, enz. Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil u helpen die extra kosten te dragen.
Uiteraard kan niet eender wie eender welke ondersteuning aanvragen. Er zijn een aantal voorwaarden. Het VAPH wil ervoor zorgen dat iedereen net die ondersteuning krijgt die hij of zij echt nodig heeft. Om te weten te komen welke noden u precies hebt, heeft het VAPH een aanvraagprocedure uitgewerkt.

Heel belangrijk : aanvraag doen voor de leeftijd van 65 jaar!
(uiteraard kan dit slechts wanneer je werkelijk hulpmiddelen nodig hebt, dwz de beperking moet in die mate "groot" zijn dat er een duidelijke nood is aan hulp en daardoor bewezen is dat de zorgvraag reëel is. Het moet duidelijk zijn dat er een echte "nood" moet zijn, dat je hulpmiddelen vraagt waardoor je opnieuw iets kan wat nu niet meer lukt.)

Bij een aanvraag kijkt het VAPH niet enkel naar uw medische toestand. Het gaat ook na welke gevolgen uw handicap heeft voor uw sociaal leven, met name uw huisvesting, uw werk, enz. Daarom hanteert het VAPH een multidisciplinaire aanpak. Dat houdt in dat het advies van bijvoorbeeld een psycholoog of een orthopedagoog even belangrijk is als dat van een arts.
Uiteindelijk resulteert de aanvraagprocedure in een antwoord op twee vragen:

• Komt u in aanmerking voor ondersteuning door het VAPH ?
• Kunt u voor de gevraagde ondersteuning een beroep doen op het VAPH ?

U kan op volgende site het aanvraagformulier downloaden en lezen hoe de aanvraagprocedure in elkaar steekt en welke de aanvraagvoorwaarden zijn.

Lees meer:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10525-Hulpmiddelen.html


2.2. Persoonlijk assistentiebudget (PAB)

Misschien verkiest u thuis te blijven wonen in de plaats van de stap naar een voorziening te zetten. Of verblijft u momenteel in een voorziening, maar wil u graag uw eigen thuis.

Die keuze ligt echter niet zo voor de hand. Meestal hebt u immers hulp nodig als u op uw eentje thuis wil (blijven) wonen. Hulp bij allerlei activiteiten uit het dagelijks leven. Het Persoonlijke-AssistentieBudget (PAB) kan u in die zin een oplossing bieden. Het is een stap naar een zelfstandiger leven, naar meer sociale integratie.

Door middel van het PAB kan u immers niet alleen hulp krijgen om u aan te kleden, te koken, te eten of op te ruimen, maar ook voor uw boodschappen, uw verplaatsingen of zelfs uw uitstappen. Ook (ortho)(ped)agogische begeleiding en ondersteuning behoren tot de mogelijkheden.

Lees meer:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10526-Persoonlijke-assistentiebudget+(PAB).html


2.3. De toekomst ?: Persoonsvolgend budget

De Vlaamse regering denkt aan een hervorming van het persoonlijk assistentiebudget, en de oprichting van een persoonsvolgend budget. Lees hier hoe ver ze met de plannen staan.
Voor alle duidelijkheid, dit zijn toekomstplannen die nog NIET gerealiseerd zijn.

25/04/2014: bovenstaande tekst staat hier enkel nog te verduidelijking de tekst die volgt, er komt namelijk schot in de zaak!

Persmededeling - Mijlpaal voor personen met een handicap

Het Vlaams parlement stemde gisteren het decreet Persoonsvolgende Financiering. Een mijlpaal voor de sector personen met een handicap. Met de stemming wordt meer zorggarantie geïnstalleerd en komen personen met een erkende handicap en zorgnood, een stap dichterbij om de sturing van hun leven zelf in handen te nemen. Dit was hun uitdrukkelijke vraag in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap.


Vervolg 10/02/2015:
Basisondersteuning van 300 euro per maand voor personen met handicap.

Opgepast: dit is nog maar een ontwerptekst, meer inlichtingen bij het VAPH en sociaal assistent mutualiteit, voor hulp bij het opmaken van een dossier.

Lees meer:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl


3. De mutualiteit

3.1. E-pathologie bij kinésitherapie

Klachten die op deze lijst met aandoeningen voorkomen zijn meestal zware aandoeningen en daarom is er geen limiet voor het aantal behandelingen.
Parkinson wordt ook in deze lijst gecatalogeerd.
De e-pathologie wordt door de behandelende arts aangevraagd aan de adviserende geneesheer van de mutualiteit.
Toekenning van de e-pathologie resulteert in een verhoogde terugbetaling.


3.2. Toelage chronische ziekte

Deze tegemoetkoming is een tussenkomst voor bepaalde erkende chronisch zieke mensen met hoge medische kosten.

Lees meer:
https://www.cm.be/b2b/artsen/forfaits-chronisch-zieken/index.jsp


3.3. Specifieke regelingen:

- maximum factuur
- verhoogde tegemoetkoming (wijziging wetgeving vanaf 01/01/2014)

Lees meer:
https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/gezondheid/ziekenfonds/de-maximumfactuur

https://www.socialsecurity.be/citizen/nl/hulp-ocmw/hulp-bij-medische-kosten/verhoogde-tegemoetkoming


3.4. De Vlaamse zorgverzekering

De Vlaamse zorgverzekering werd in 2001 opgericht door de Vlaamse regering. Doel is de kosten voor zwaarzorgbehoevendheid te milderen.
De uitvoering is toevertrouwd aan ziekenfondsen, OCMW’s en private verzekeringen.

Er zijn twee mogelijkheden :
- Maandelijkse toelage voor de financiering van mantel- en thuiszorg
- Een residentiële toelage voor verblijf in een ROB, RVT of PVT

Lees meer :
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/zorgverzekering/index.jsp

Opmerking: de verwijzing in deze rubriek naar de website van de CM is louter omwille van informatieve aard en verbindt ons op geen enkele ideologische wijze met dit ziekenfonds, de aangehaalde voordelen gelden eveneens voor de overige mutualiteiten4. Vrijstellingen, verminderingen en voordelen


4.1. Vrijstellingen en voordelen

Belasting op inverkeerstelling
http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/personen_met_een_handicap/fiscale_voordelen/

Heffing van afvalwater
http://www.heffingen.be/gemeenschappelijk-voor-alle-doelgroepen/vrijstelling-van-de-heffing-op-de-waterverontreiniging

Belasting op auto’s
http://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/personen_met_een_handicap/fiscale_voordelen/

Sociaal telefoontarief
http://www.bipt.be/nl/196/ShowContent/1042/Sociale_tarieven/Sociale_tarieven.aspx

Personenbelasting
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=394&site=1

Onroerende voorheffing
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=599

Openbaar vervoer: zie deel mobiliteit

Sociaal tarief gas en electriciteit
http://economie.fgov.be/nl/consument/Energie/Facture_energie/sociale_energiemaatregelen/sociaal_tarief_elektriciteit_aardgas/#.U75kU5R_v25

Abonnement kabeldistributie
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=362

4.2. Voordelen

Parkeerkaart
http://www.rechtenverkenner.be/Pages/RechtDetail.aspx?rechtKey=5095. Inkomensvervangende maatregelen


naast een eventuele tegemoetkoming van de DG handicap (zie boven) hebben werknemers recht op een uitkering van de mutualiteit wegens arbeidsongeschiktheid*, en statutaire ambtenaren hebben dan weer recht op een overheids"pensioen" wegens arbeidsongeschiktheid. Dat is in feite niet meer dan een vervroegde uitbetaling van het gewone pensioen, maar wegens het verminderd aantal werkjaren kan er wel in sommige gevallen een supplement bijkomen. Over dit laatste leest u meer in dit document.

*bent u werknemer, raadpleeg dan uw mutualiteit hierover.


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie