Lettergrootte:

Hoe steunt u een goed doel en houdt uw erfgenaam meer over.

Duo legaat en schenking

HET DUO - LEGAAT – Laat een goed doel de successierechten betalen!

De wet biedt U de mogelijkheid een legaat te doen aan een vereniging zonder winstoogmerk, zodat U een deel van uw bezittingen kan overmaken aan een organisatie die bijdraagt tot de realisatie van uw eigen idealen.

De wetgever tracht dit zelfs te stimuleren door de successierechten te beperken tot 8,8 %, daar waar de tarieven bij broer, zussen, neven en nichten fors oplopen van 30 tot 65 %.

Om een deel van uw vermogen aan een goed doel na te laten, dient U een testament op te maken. Er zijn 3 soorten testamenten mogelijk:


1) Het notariële testament, dat volgens uw richtlijnen wordt opgesteld door de notaris in aanwezigheid van twee getuigen.
2) Het eigenhandig testament, volledig handgeschreven door de testator, met vermelding van datum en handtekening. Ook hier is het aangewezen de formulering ervan met uw notaris te bespreken en er een exemplaar in bewaring te geven.
3) Het internationaal testament indien een buitenlands element invloed heeft op de nalatenschap.


Stel… u wil een deel van uw nalatenschap geven aan een goed doel (bijvoorbeeld de Vlaamse Parkinson Liga), en een deel aan uw neef Piet.
Door gebruik te maken van het duo-legaat, kan U ervoor zorgen dat uw neef geen (torenhoge) successierechten betaalt en bovendien zelfs meer krijgt, dan in het geval waarin U alles zou legateren aan uw neef.

Een voorbeeld kan duidelijkheid brengen.

Eerste hypothese: zonder duo-legaat – Neef Piet draagt zelf de successierechten
Jan, ongehuwd, woont in Aalst, is kinderloos en zijn ouders zijn niet meer in leven.
Hij laat 25.000 € na aan zijn neef Piet. De verschuldigde successierechten (45 %) bedragen 11.250 €, waardoor Piet netto 13.750 € overhoudt.

Tweede hypothese: met duo-legaat - de Vlaamse Parkinson Liga betaalt alle successierechten.
Jan laat deze keer 15.000 € na aan zijn neef Piet en 10.000 € aan de VPL.
Piet ontvangt 15.000 € netto.
De Vlaamse Parkinson Liga betaalt de successierechten verschuldigd door Piet, zijnde 6.750 € en de successierechten verschuldigd door zichzelf (8,8 %), zijnde 880,00 €.
Netto houdt de VPL bijgevolg zelf nog 2.370 € over.

Kort samengevat: Een duo-legaat vereist een testament waarbij er een eerste legaat is ten voordele van één of meerdere personen, en een tweede legaat ten voordele van een instantie die gemachtigd is legaten te ontvangen en die de successierechten op het eerste legaat draagt.

Lien Couck
Van Maele en Couck, geassocieerde notarissen te Aalst.


SCHENKINGEN (Vlaamse Gewest, schenking bij leven, verlaging successierechten)

(Gebaseerd op het magazine “schenkingen” van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat Nederlandstalige Gemeenschapsraad - P. Verhaegen -Bergstraat 30/34 -1000 Brussel D/2011/1928/3 - Augustus 2011 http://www.notaris.be)

Het Vlaams Gewest heeft als eerste in België de schenkingsrechten op roerende goederen (nl. geld, effecten, juwelen, kunstwerken, enz.) aanzienlijk verlaagd naar 3 of 7%. Doordat de opbrengsten uit schenkingsrechten in Vlaanderen fors de hoogte inschoten, kreeg de nieuwe regeling snel navolging. Ook in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen roerende goederen aan dezelfde lage tarieven geschonken worden.


De schenker kan aan de schenking bepaalde voorwaarden koppelen. Men spreekt dan van een " schenking onder last", bv. het voorbehoud van vruchtgebruik, en het vervreemdingsverbod.

De schenker moet juridisch bekwaam zijn om te kunnen geven. Een gehuwd persoon kan geen schenking doen van de gezinswoning - ook al is hij getrouwd onder scheiding van goederen en behoren deze goederen hem/haar persoonlijk toe - dan met de instemming van de mede-echtgenoot. Wie gehuwd is onder een stelsel van gemeenschap van goederen en goederen wenst te schenken die behoren tot de huwelijksgemeenschap, heeft ook steeds de instemming van zijn huwelijkspartner nodig.

Bij een schenking aan bepaalde rechtspersonen zijn soms bijkomende formaliteiten noodzakelijk. Zo is een machtiging door de Minister van Justitie vereist voor iedere schenking in het voordeel van een VZW of een stichting, waarvan de waarde € 100.000 overstijgt – uitgezonderd handgiften


WANNEER IS ER SPRAKE VAN EEN SCHENKING?
-De schenker WIL iemand anders (de begiftigde) te begunstigen.
-Het bestaan ervan moeten kunnen aangetoond worden,vrijgevigheid wordt nooit vermoed aanwezig te zijn.
-Bij een schenking wordt een element uit het vermogen van de schenker overgedragen naar het vermogen van de begiftigde.
-De schenker kent een dadelijke verarming en de begiftigde een verrijking.
-De schenking is onherroepelijk, er is geen weg terug. (<-> Een testament is steeds herroepbaar).
-De begiftigde moet de schenking bovendien uitdrukkelijk aanvaarden, en wel tijdens het leven van de schenker.

SCHENKINGSRECHTEN

Een schenking kan een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. Wat men tijdens het leven wegschenkt behoort immers niet langer tot de erfenis. Zodoende komen de erfgenamen bij een later overlijden in minder hoge belastingtarieven terecht.


REGISTRATIEPLICHT


• De schenking van in België gelegen onroerende goederen dient steeds voor een notaris te gebeuren. De notaris is verplicht om de akte binnen de 15 dagen te laten registreren. Op dat ogenblik moet een belasting betaald worden, het schenkingsrecht genaamd. Dit is ook het geval indien u roerende goederen schenkt bij authentieke akte voor een Belgische notaris.
• Schenkt u roerende goederen en opteert u voor een alternatieve schenkingsvorm zoals een handgift, e.d. dan is de registratie in België niet verplicht. Dergelijke alternatieve, belastingvrije schenking kan evenwel fiscaal nadelig uitdraaien op het vlak van de successierechten wanneer de schenker komt te overlijden binnen de 3 jaar na de schenking. Bovendien is het bij de toepassing van sommige van deze alternatieve technieken niet mogelijk om bepaalde modaliteiten (voorwaarden) aan de schenking te koppelen.


REGIONALE VERSCHILLEN

Sinds de gewesten (en niet langer de federale overheid) exclusief bevoegd geworden zijn inzake schenkingsrechten, heeft dit tot gevolg dat het tarief van de schenkingsrechten verschillend is in het Vlaams, Brussels en Waals Gewest. De (fiscale) woonplaats van de schenker is het enige relevante criterium.


De huidig geldende tarieven - lees: per 1 juli 2011 - voor de
schenking van roerende goederen in Vlaanderen,
Schenkingstarieven voor roerende goederen zijn “vlakke” tarieven en wijzigen niet in functie van de waarde van het geschonken roerend goed!

De huidig geldende tarieven - lees: per 1 juli 2011 - voor de
schenking van onroerende goederen in VlaanderenDeze schenkingsrechten zijn in functie van de graad van bloedverwantschap die bestaat tussen de schenker en de begiftigde en de waarde van de schenking. Is er geen bloedverwantschap, d.i. verwantschap door geboorte, dan wordt de schenking belast volgens het tarief “tussen alle andere personen".

(1)Wens je een deel van je vermogen te schenken aan een goed doel, dan zijn de verschillen tussen de schenkingsrechten op roerende goederen en onroerende goederen enorm!


SUCCESSIERECHTEN


SUCCESSIERECHTEN UITSPAREN VIA SCHENKING

Een schenking tijdens het leven kan een aardige belastingbesparing opleveren op het vlak van de successierechten. De tarieven van de successierechten nemen toe naarmate het op het sterfbed nagelaten vermogen groter is. Men komt dus in de successie in hogere tariefschijven terecht als het vermogen belangrijker wordt. Men zou er dus kunnen voor zorgen dat het vermogen bij overlijden minder groot is. De schenking reikt hier de ideale oplossing aan. Alles wat men tijdens het leven wegschenkt, behoort niet langer tot het belastbaar actief op het ogenblik van het overlijden. Op die manier doorprikt men de progressiviteit van de successierechten en kan men een forse besparing realiseren. (Het realiseren van de belastingbesparing op het vlak van de successierechten hoeft voor de van de schenker niet noodzakelijk gepaard te gaan met inkomstenverlies; zie mogelijkheid om te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik).ROERENDE SCHENKING: NOTARIS OF HANDGIFT?

Stel: u overweegt een schenking te doen van een roerend goed (bv. geld, een effectenportefeuille, kunstvoorwerpen, aandelen van een vennootschap): wat te kiezen?
Bedenk dat een eventueel overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de roerende schenking uiteenlopende fiscale gevolgen heeft naargelang de schenking via een Belgische notaris verliep dan wel via handgift:
- Schonk u via een Belgische notaris dan heeft u als schenker via de betaling van het schenkingsrecht van 3% of 7% definitief afgerekend met de fiscus. Er kunnen geen successierechten meer bijkomen.
- De via handgift geschonken roerende goederen moeten bij een overlijden van de schenker binnen de 3 jaar na de schenking opnieuw aangegeven worden in de successie-aangifte en zullen het successierecht ondergaan.
De geschonken goederen voegen zich dan opnieuw bij de andere, niet-geschonken, roerende goederen waardoor een hoger successietarief van toepassing zal worden.
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie