Lettergrootte:

Privacy policy

Internal Privacy policy Vlaamse Parkinson Liga vzw hierna genoemd VPL.
Laatst bijgewerkt 8/5/2018


1. Welke informatie?

Als vertrouwelijke informatie in de zin van deze Privacy Policy wordt beschouwd:
- Alle informatie van de VPL , die niet publiek is. Vertrouwelijke informatie die wederrechtelijk publiek werd gemaakt, dient eveneens beschouwd te worden als vertrouwelijke informatie.
- Alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijnde: “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon”

Hierna aangeduid als “Vertrouwelijke Informatie”.

2. Toegang tot Vertrouwelijke Informatie

Tijdens de uitoefening van zijn job krijgt de Medewerker toegang tot Vertrouwelijke Informatie. De Medewerker is gehouden om deze Vertrouwelijke Informatie te allen tijde geheim te houden en enkel te delen met collega’s waarvan werd geverifieerd of zij werden geautoriseerd om kennis te nemen van de Vertrouwelijke Informatie waarvan sprake.
De Medewerker verbindt zich ertoe om geenszins Vertrouwelijke Informatie bewust of onbewust te delen met onbevoegde personen, inclusief derden.
De Medewerker verbindt zich er bovendien toe om deze Vertrouwelijke Informatie nooit te gebruiken in het nadeel van de VPL of voor een ander doel dan die waartoe zijn opdracht bestaat.

3. Beheer van vertrouwelijke informatie

a. De Medewerker is zelf verantwoordelijk voor de juiste opslag van zijn bestanden en van zijn eigen wachtwoord.

Dit impliceert dat de Medewerker:
 alle werk gerelateerde bestanden uitsluitend opslaat in het systeem (externe opslag zoals stick of externe schijf) en zodus geenszins op de harde schijf van zijn computer. Zijn computer vergrendelt met een sterk wachtwoord als hij zijn computer alleen laat (Ctrl - alt - delete: deze computer vergrendelen/lock computer). Een sterk wachtwoord is een wachtwoord bestaande uit 7 karakters met minimum 1 hoofdletter, 2 cijfers en 1 speciaal teken.
 ieder beveiligingsprobleem waarvan hij/zij zich bewust wordt onmiddellijk dient te melden aan de Voorzitter van de VPL en bij diens afwezigheid aan het secretariaat van de VPL.

b. De Medewerker is ervoor verantwoordelijk om geen Vertrouwelijke Informatie te delen met onbevoegde personen.

Vooraleer de Medewerker Vertrouwelijke Informatie zou delen met andere Medewerkers of personen die anderszins tewerkgesteld zijn of een functie uitoefenen voor de VPL dient de Medewerker er zich steeds van te vergewissen dat de persoon met wie hij deze Vertrouwelijke Informatie deelt, ook geautoriseerd is tot toegang tot deze informatie.

c. De Medewerker verbindt zich ertoe geen toegang te zullen verschaffen tot informatie waarvan hij redelijkerwijze behoort te weten dat hij geen recht heeft op toegang tot deze informatie.

d. De Medewerker dient printopdrachten die Vertrouwelijke Informatie bevatten, na het printen onmiddellijk van de printer te halen, zodat onbevoegde derden er geen toegang toe krijgen.4. Transport van Vertrouwelijke Informatie

Bij transport van vertrouwelijke gegevens, bv. het meenemen van een USB-stick of laptop buiten de gebouwen van de VPL of zijn persoonlijke werkruimte, houdt de Medewerker rekening met volgende richtlijnen:

 de Medewerker beperkt het transport van Vertrouwelijke Informatie tot een absoluut minimum en uitsluitend tot hetgeen strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van zijn werk;
 de Medewerker dient zich ten alle tijd bewust te zijn van het risico op verlies van data in dergelijke situatie;
 de Medewerker dient al het mogelijk te doen om te voorkomen dat gegevens worden gestolen of verloren raken (bv. door het vergeten van laptop/smartphone op de trein, door diefstal van de laptop die in de wagen wordt achtergelaten,…).
 de Medewerker dient zijn computer nooit ergens onbeheerd achter te laten buiten de werkvloer;
 Indien de Medewerker het slachtoffer wordt van diefstal van zijn laptop, smartphone of tablet dient hij de voorzitter en het secretariaat onverwijld en uiterlijk 6 uur na het ontdekken ervan te verwittigen. Indien de Medewerker vaststelt dat zijn computer, tablet of smartphone werd gehackt, dient hij de voorzitter en het secretariaat onverwijld en uiterlijk binnen 6 uur na het ontdekken te verwittigen.
 indien de Medewerker gebruikt maakt van een ander draadloos netwerk dan het netwerk van de werkgever, dient hij te verifiëren of het een veilig netwerk betreft. De Medewerker zal bovendien in geen enkel geval gebruikmaken van een open en onbeveiligd WIFI-netwerk.

5. Clean desk policy

Van zodra een bureau of werkplek onbemand is voor een langere periode (d.i. vanaf een halve dag), dient de Medewerker rekening te houden met volgende richtlijnen:

a. Alle Vertrouwelijke Informatie dient verwijderd te worden van de bureau of werkplek en dient gestockeerd of gearchiveerd te worden in een kast of locker. Dit geldt eveneens voor Vertrouwelijke Informatie die op een USB-stick, CD, DVD wordt bewaard.
b. Alle documenten die Vertrouwelijke Informatie bevatten en die voor de vuilnisbak bestemd zijn, dienen in de speciaal voorziene vuilnisbakken te worden gegooid OF dienen door de papierversnipperaar te worden gehaald.
c. Computers dienen vergrendeld te worden wanneer de bureau of werkplek niet bezet is en dienen volledig afgesloten te worden aan het einde van de werkdag.
d. Laptops, tablets en andere hardware devices moeten aan het eind van de werkdag in een locker of afgesloten kast worden opgeborgen.
e. De sleutels van lockers en kasten mogen in geen geval onbewaakt achterblijven.
  
6. Inzage in computer/laptop
Het is verboden voor Werknemers om de computer/laptop die door de VPL ter beschikking wordt gesteld te gebruiken voor persoonlijk doeleinden. Meer bepaald is het verboden om documenten of gegevens te bewaren op de door de Werkgever te beschikking gestelde computer/laptop of om privé-e-mails te verzenden met het door de Werkgever ter beschikking gestelde e-mailadres.
In geval de Medewerker gedurende een periode van meer dan 1 maand afwezig is en/of in geval van hoogdringendheid behoudt de VPL zich het recht voor om zichzelf toegang te verschaffen tot deze computer/laptop indien dit noodzakelijk is voor de verderzetting van de dienst. De VPL zal op dat ogenblik zichzelf enkel toegang verschaffen tot deze documenten en/of mailbox die noodzakelijk zijn voor de verderzetting van de dienst op basis van zijn gerechtvaardigd belang.


Leuven, 22 mei 2018
Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie