Lettergrootte:

Werken en Parkinson: wat moet ik weten?

Tewerkstelling

Als de diagnose van Parkinson wordt gesteld, roept dit heel wat vragen op. Het brengt angst en onzekerheid voor de toekomst. Daarnaast is voor mensen die een beroepsactiviteit uitoefenen ‘het werk’ eveneens een grote bekommernis. Het speelt immers een belangrijke rol in ons leven. Het is niet alleen een bron van inkomsten, maar zorgt ook voor sociale contacten, onafhankelijkheid, opbouw van kennis en zelfontplooiing. Omdat het voor mensen met een chronische aandoening of een beperking niet altijd evident is om het werk te behouden of een nieuwe job te vinden, heeft de overheid een aantal maatregelen ontwikkeld die de tewerkstelling willen ondersteunen en stimuleren. Op die manier tracht men meer mensen met een arbeidshandicap, zoals men dit benoemt, aan het werk te krijgen of te houden. De onderstaande maatregelen en begeleiding kunnen u een duwtje in de rug geven en bieden hopelijk een antwoord op uw vragen.
Vooraleer van start te gaan willen wij echter waarschuwen. We zullen noodgedwongen uw woordenschat met heel wat afkortingen ‘verrijken’ om het positief uit te drukken. Laat u echter niet afschrikken, we hopen u ongeschonden doorheen de tekst te loodsen.

INFORMATIE OP DEZE PAGINA

VDAB
RIZIV
MAATREGELEN VOOR AMBTENAREN


 
VDAB


De VDAB biedt ondersteuning bij uw zoektocht naar werk en heeft daarnaast een aantal tewerkstellingsondersteunende
maatregelen uitgewerkt.

Begeleiding bij uw zoektocht en vragen

Dit zowel voor werkzoekenden als werknemers.
Op welke diensten kan ik als werkzoekende beroep doen?
Als u via de lokale werkwinkel aangeeft dat u problemen ondervindt bij het zoeken naar werk, dan zal u door een VDAB-consulent worden uitgenodigd voor een gesprek. Deze zal samen met u nagaan of u beschikt over attesten, verslagen e.d. om een indicatie van arbeidshandicap toe te kennen. Hebt u bijvoorbeeld een nummer bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)? Ontvangt u een inkomensvervangende of een integratietegemoetkoming van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid (FODSZ)? Hebt u een invaliditeitsuitkering van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv)? Of blijkt een en ander uit een verslag van uw geneesheer-specialist? 

Daarnaast kan u bij een dienst voor Gespecialiseerde Trajectbepaling en -Begeleiding (GTB) begeleiding op maat krijgen. Een trajectbegeleider zal uw capaciteiten, competenties en beperkingen in kaart brengen en op zoek gaan naar een haalbare en realistische beroepskeuze. Samen met u zal dan worden opgelijst welke acties nodig zijn om gepast werk te vinden. De consulent van GTB of de VDAB kan ook de hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA). Deze dienst zal uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken en zowel u als uw consulent feedback geven.
Indien de verzamelde informatie niet volstaat, kan de consulent van de VDAB of GTB de hulp inroepen van de Gespecialiseerde Arbeidsonderzoeksdienst (GA). Deze dienst zal samen met u uw mogelijkheden op de arbeidsmarkt onderzoeken en zowel u als uw consulent feedback geven.

De trajectbegeleider (VDAB en GTB) kan indien nodig ook beroep doen op de Gespecialiseerde Opleidings- en Begeleidingsdiensten (GOB). Bij de GOB kunnen personen met een indicatie van arbeidshandicap opleiding volgen en eventueel werkervaring opdoen via een stage op de werkvloer. Via de GOB kan ook een Gespecialiseerde Individuele Beroepsopleiding (GIBO) gevolgd worden. Als cursist werkt u tijdens de GIBO bij een werkgever die wettelijk verplicht is om u nadien aan te werven. Tijdens de GIBO ontvangt u bovenop uw uitkering een premie waardoor u al tijdens de GIBO een volwaardig inkomen verwerft. De GIBO verschilt van individuele beroepsopleiding (IBO) door de intensieve gespecialiseerde begeleiding en de kosteloosheid voor de werkgever.

Kan ik als werknemer ook ondersteuning krijgen?

Inderdaad, ook wanneer u werknemer bent, kan u rekenen op begeleiding. Zo kunnen de reguliere VDAB-jobcoaches ingeschakeld worden of specialisten van de GOB’s. Zij ondersteunen en adviseren werknemers met een arbeidshandicap. Zo kunnen ze bijvoorbeeld werknemers die door een ongeval plots arbeidsgehandicapt zijn geworden bijstaan of helpen als een arbeidshandicap erger wordt. U kan ook beroep doen op de dienstverlening van GTB om meer zicht te krijgen op uw competenties en mogelijkheden vertaald naar uw specifieke werksituatie.

Bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen

Iedereen met een indicatie van arbeidshandicap die in Vlaanderen woont of een Nederlandstalige Brusselaar is, kan beroep doen op de bovenvermelde gespecialiseerde dienstverlening. Voor werkzoekenden, werknemers (loontrekkenden, contractuelen, bepaalde ambtenaren) en zelfstandigen met een zware of specifieke handicap zal dit echter niet volstaan. Voor hen zijn bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM’s) uitgewerkt, zoals o.a. loonkostensubsidie (de Vlaamse ondersteuningspremie voor werkgevers, kortweg VOP), (omgevings)aanpassingen en eventueel een vervoersvergoeding.
Deze tewerkstellingsondersteunende maatregelen worden pas aangevraagd als er een concreet traject naar werk is. Binnen dit concrete traject naar werk wordt die BTOM aangevraagd die op dat moment aangewezen is om tewerkstelling mogelijk te maken. De dienst arbeidshandicap (DAH) van de VDAB zal bepalen wie dat recht krijgt en in welke mate er gebruik kan van gemaakt worden. Het recht wordt toegekend op basis van de voorgeschiedenis, beschikbare attesten, gespecialiseerd arbeidsonderzoek door GA (zie hierboven) indien nodig en/of andere nuttige informatie.

De Vlaamse Ondersteuningspremie

De Vlaamse ondersteuningspremie wil de kosten van de inschakeling in het beroepsleven, de kosten voor ondersteuning en het rendementsverlies van een werknemer met een bepaalde handicap of chronische aandoening compenseren. Dit voor wie werkt in een bedrijf of instelling met privaatrechtelijk statuut. Deze belangrijke financiële tegemoetkoming kan werkgevers stimuleren om een werknemer met een arbeidshandicap aan te werven of in dienst te houden.

Hoeveel bedraagt deze premie?

Werkgevers hebben de zekerheid dat ze bij de indienstneming in het eerste jaar 40% van de loonkost terugbetaald krijgen (5 kwartalen), daarna 30% (4 kwartalen) en vervolgens voor het derde tot en met het vijfde jaar 20%. De VDAB betaalt steeds minstens 20 kwartalen (5 jaar).
Reden voor deze graduele benadering zijn de kosten die een werkgever vooral in het begin van de tewerkstelling maakt. Een werknemer met een handicap moet vaak langer ingewerkt worden, soms er zijn aanpassingen nodig in werkschema’s, taakverdelingen e.d. De premie kan echter nooit 60% van de loonkost overschrijden. Verandert men van werkgever dan begint de cyclus opnieuw.

Onder loonkost verstaat men het brutoloon van de werknemer + de patronale RSZ-bijdragen, verminderd met de RSZ-kortingen. Het referteloon waarop de VOP wordt berekend is echter beperkt tot twee keer het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen (GGMMI). Het GGMMI bedraagt momenteel 1 501,82 euro. Het referteloon waarop de premie wordt berekend is voor het eerste kwartaal van 2013 geplafonneerd op 9 010,92 euro (2 x GGMMI x 3 maanden).

De VOP kan gecombineerd worden met andere tewerkstellingsmaatregelen (vb. Activa). De werkgever moet echter steeds oog hebben voor de regelgeving rond de cumulatie van verschillende premies.

Kan de premie verhogen als mijn situatie verandert?

De premie kan flexibel worden aangepast aan veranderende omstandigheden, Parkinson is immers geen statisch gegeven. Vindt uw werkgever dat het percentage het rendementsverlies onvoldoende compenseert, dan kan hij te allen tijde via de website van de VDAB een afwijking aanvragen. Een VDAB-deskundige zal daarop langskomen en u en uw werkgever uitgebreid bevragen. Zo kan eventueel overgeschakeld worden op een hoger percentage tegemoetkoming. Bereid dit gesprek dus goed voor.

Enkel als u start in een nieuwe job, kan de werkgever pas na 1 jaar een verhoging aanvragen, dus op het moment dat de premie zakt naar 30%. De toekenning van de premie wordt sowieso na 5 jaar geëvalueerd. In het kwartaal voordat de premie wegvalt, verwittigt de VDAB de werkgever dat hij mits motivering een verlenging van de premiebetaling kan krijgen. Ook hier zal een VDAB-deskundige in het bedrijf langskomen om een inschatting te maken van het toe te kennen percentage rendementsverlies. Oordeelt de VDAB-deskundige echter dat het rendementsverlies minder dan 20% bedraagt, dan valt de premie weg.

De VOP kan ook uitbetaald worden als u werkt via interimkantoren. Hier wordt de eerste 5 kwartalen 40% van de loonkost gecompenseerd, daarna 20%. De premie wordt aan het interimkantoor gestort die daarop de helft moet doorstorten aan de eigenlijke werkgever.
Ook een studentenjob komt in aanmerking.

Wat als ik een zelfstandig ondernemer ben?

Er wordt ook rekening gehouden met zelfstandige arbeidsgehandicapten. Dit geldt wel enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep. U hebt recht op een VOP als u een zelfstandige activiteit in hoofdberoep start (na 30/06/2008) of als u tijdens uw zelfstandige activiteit een erkenning krijgt als persoon met arbeidshandicap (na 30/09/2008). Bent u al langer zelfstandig dan bezorgt u samen met uw aanvraag een kopie van het recentste fiscaal aanslagbiljet. Daaruit moet blijken dat u minimaal het gewaarborgde gemiddelde minimum maandinkomen (=GGMMI) verdiende. Dit bedraagt momenteel 1 501,82 euro. Start u een zelfstandige activiteit, dan moet u een gunstig advies over de leefbaarheid van de zaak bezorgen aan de dienst arbeidshandicap van de provincie waar uw zaak gevestigd is. Dit attest wordt afgeleverd door een steunpunt van het participatiefonds. Zij geven een gunstig advies wanneer zij inschatten dat uw inkomen voor het kwartaal van de aanvraag van de premie en de vier daaropvolgende kwartalen groter zal zijn dan het GGMMI.

Als basis voor de tegemoetkoming neemt men ook hier het gemiddeld gewaarborgd minimum maandinkomen van toepassing op 1 januari van het lopende kalenderjaar. Van het eerste tot en met het vijfde kwartaal bedraagt de premie40 % van dit gewaarborgd minimummaandinkomen (dus ongeveer 600 euro per maand), daarna 20% zonder mogelijkheid tot verhoging (ongeveer 300 euro per maand). Opdat de premie na de eerste periode verder kan worden toegekend moet er voldoende bedrijfsactiviteit zijn. Door middel van het fiscale aanslagbiljet gaat de VDAB ieder jaar na of er inderdaad voldoende activiteit is. Hiermee wil men vermijden dat de premie de belangrijkste bron van inkomsten is. De premie is niet belastbaar in de vennootschapsbelasting, wel in de personenbelasting.
En wat als ik bij de overheid werk?

Ook het Onderwijs en de lokale besturen (Steden en Gemeenten, provincies, OCMW’s en de door hen verzelfstandigde agentschappen of verenigingen) kunnen aanspraak maken op deze subsidie. Voor Onderwijs is het de directie die de premie op de rekening kan laten zetten die de aanvraag moet doen (dus de directie van uw school of van de schoolgroep indien u tewerkgesteld bent in een schoolgroep).

Let wel, staat u in het onderwijs en wordt uw loon betaald door een stad of provincie, dan bent u tewerkgesteld bij een lokaal bestuur en lokale besturen kunnen enkel de VOP aanvragen indien uw contract dateert van na 30 juni 2008 (start van deze maatregel). Bent u echter reeds vóór die datum tewerkgesteld met een tijdelijk contract en werd dit na 30 juni 2008 verlengd of is het overgegaan in een contract van onbepaalde duur, dan is er sprake van een nieuw contract en kan uw werkgever wel de VOP aanvragen.

Werkt u bij de Vlaamse overheid (d.w.z. de departementen, intern verzelfstandigde agentschappen, bepaalde extern verzelfstandigde agentschappen, UZ Gent, De Lijn, Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, OVAM, VDAB, de administratie van het Gemeenschapsonderwijs e.d.) dan kan de werkgever geen gebruik maken van de VOP maar van een analoge regelgeving die voor de Vlaamse overheid geldt: rendementsondersteuning.

Voor de rendementsondersteuning dient u echter eerst de toestemming van de VDAB voor de VOP te hebben. Dus eerst registreren bij de VDAB en de aanvraag doen volgens de voorziene procedure (zie verder). De toekenning legt u dan voor aan de dienst Emancipatiezaken (zie verder voor contactgegevens). Deze dienst zal subsidiëren als er door uw overheid effectief tegemoet gekomen wordt aan uw noden. Is er geen rendementsverlies en is er geen nood aan bijsturing van uw werkregeling of dergelijke, dan zal men niet subsidiëren.
Na het vijfde jaar stopt de rendementsondersteuning. Verlenging is wel mogelijk na evaluatie door de provinciale VDAB-deskundigen.
De VOP kan niet aangevraagd worden indien u werkt voor een overheidsadministratie of een bedrijf opgericht door de overheid zoals bijvoorbeeld ministeries, parlementen, Belgacom, bpost, Regie der Luchtwegen, NMBS…

Hoe vraag ik de VOP aan?

Zowel u als uw werkgever moeten stappen ondernemen. Surf naar www.vdab.be/arbeidshandicap. Naargelang u statuut vindt u daar een overzicht van de te volgen stappen.

• Stap 1: Print de ‘schriftelijke verklaring’ af en laat dit invullen door uw neuroloog. Op dit formulier moet aangekruist worden dat er een beperking is op de arbeidsmarkt, anders heeft het geen zin om het formulier in te vullen. Er moet kort beschreven worden welke problemen zich stellen bij het uitoefenen van de job. Ook zal men naar de code van de aandoening vragen.
• Stap 2: Afprinten ‘Aanvraag recht op tewerkstellingsondersteunende maatregelen’ en aanduiden welke rechten u wenst toegekend te krijgen. 
• Stap 3: De twee bovenvermelde documenten stuurt u op naar de dienst arbeidshandicap van uw provincie (verder in de tekst vindt u de adres- en contactgegevens). Deze dienst zal u dan per brief laten weten of u al dan niet recht hebt op de maatregelen die u aankruiste.
• Stap 4: U moet ook een dossier hebben bij de VDAB. Hebt u dit niet, dan kunt u dit telefonisch laten aanmaken via het servicenummer 0800 30 700. Daar melden dat u zich bij de VDAB wilt inschrijven om de VOP aan te vragen. Houdt uw rijksregisternummer bij de hand. U kan ook via de website van de VDAB een dossier aanmaken.

Ook uw werkgever zal zich moeten registreren. Via www.vdab.be/arbeidshandicap bij ‘Een overzicht’ klikken op ‘werkgevers’. Daar vindt hij bij ‘Bijzondere tewerkstellingsmaatregelen’ meer info over de VOP en het formulier om online de aanvraag te doen. Dit document moet de werkgever invullen, afprinten, ondertekenen en opsturen naar het adres van de VDAB waar het bedrijf is gevestigd (het betreffende adres wordt mee afgeprint). De datum van aanvraag door de werkgever geldt als aanvraagdatum.

Zelfstandigen vinden de aanvraagprocedure en de benodigde documenten eveneens terug op www.vdab.be/arbeidshandicap. Klikken op ‘zelfstandige’.

Ook de  VDAB kan u de formulieren bezorgen.

Aanpassingen op het werk


We denken hierbij aan aanpassing van de arbeidspost, aangepast arbeidsgereedschap, aangepaste arbeidskledij e.d. Bij aanpassing van de arbeidspost wordt de tegemoetkoming aan de werkgever uitbetaald. Hij moet dan wel de verbintenis aangaan om de werknemer minimaal 6 maand in dienst te houden. De noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid moeten in verhouding staan met het bedrag van de gevraagde tegemoetkoming. Een VDAB-deskundige komt ter plaatse kijken.

Aangepast arbeidgereedschap en –kledij wordt aan de werknemer uitbetaald als de werkgever dit zelf niet ter beschikking stelt en het niet courant gebruikt wordt in de beroepstak maar wel noodzakelijk is om het werk goed uit te voeren (vb. een loep, aanpassingen aan de computer). Ook hier moet de kostprijs in verhouding staan tot de gebruiksfrequentie, noodzaak e.d.
Deze tegemoetkomingen zijn ook mogelijk voor zelfstandigen en ambtenaren (ook federale of Vlaamse) maar ambtenaren moeten wel eerst aankloppen bij hun overheid.
De aanvraag dient steeds gedaan te worden via de website van de VDAB. De aankoop kan maar gedaan worden nadat de VDAB een schriftelijk akkoord geeft.

Vergoeding voor verplaatsingsonkosten

Inderdaad, de VDAB kan ook een tegemoetkoming geven voor de vervoerskosten van een begeleider, voor het gebruik van individueel gemotoriseerd of het gebruik van gespecialiseerd vervoer.
Een tegemoetkoming bij het gebruik van individueel gemotoriseerd vervoer kan worden toegestaan als uit een attest van de behandelende arts-specialist blijkt dat u niet meer dan 300 meter kan stappen wegens locomotorische of cardio-respiratoire redenen (of permanent rolwagengebruiker bent) én als u wegens de aard en ernst van de handicap genoodzaakt bent om een persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel te gebruiken.
De tegemoetkoming bedraagt 0,15 euro per kilometer. Men houdt wel rekening met een eventuele vergoeding woon-werkverkeer (wordt u gebracht dan zal men 4 ritten betalen).
Een tegemoetkoming bij het gebruik van gespecialiseerd vervoer is slechts mogelijk als u permanent elektronisch rolwagengebruiker bent én indien u niet beschikt over een voertuig waarvan de voor uw noden noodzakelijke aanpassingen door de overheid gesubsidieerd werden.
Deze vergoeding is ook mogelijk voor ambtenaren (ook federale en Vlaamse) maar ook hier moeten zij eerst de vraag stellen aan hun overheid.

Contactgegevens voor meer informatie of begeleiding

Werknemers en zelfstandigen die meer informatie willen over de VOP of andere maatregelen kunnen zich wenden tot de provinciale afdelingen van de VDAB, dienst arbeidshandicap. Neem best telefonisch contact op. Ook uw werkgever kan daar terecht:

• Antwerpen: Copernicuslaan 1, 2018 Antwerpen, tel. 03 229 06 51
DAH-antwerpen@vdab.be
• Limburg: Thonissenlaan 47, 3500 Hasselt, tel. 011 26 06 47
DAH-limburg@vdab.be
• Oost-Vlaanderen: Kongostraat 7, 9000 Gent, tel. 09 265 00 93
DAH-oostvlaanderen@vdab.be (telefonisch enkel in de voormiddag bereikbaar)
• Vlaams-Brabant-Brussel: Diestsepoort 6/63, 3000 Leuven, tel. 016 29 86 81
DAH-vlaamsbrabant@vdab.be
• West-Vlaanderen: Koning Albert I Laan 1.2, 8200 St-Michiels, tel. 050 44 04 04
DAH-westvlaanderen@vdab.be

U kan ook surfen naar www.vdab.be/arbeidshandicap of via het telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8 tot 20 uur) een en ander bevragen.

Werkt u bij de Vlaamse Overheid (niet Onderwijs of lokale besturen) dan kan u informeren bij:

Dienst Emancipatiezaken - Boudewijnlaan 30 bus 33 - 1000 Brussel
tel. 02 553 49 65 - fax 02 553 51 06
e-mail emancipatiezaken@vlaanderen.be - websitewww.
emancipatiezaken.be


 
RIZIV

Hierbij denken we aan het systeem van ‘toegelaten arbeid’ voor werknemers en zelfstandigen.

Het stelsel van ‘toegelaten arbeid’ voor loontrekkenden en contractuelen

Als u na een periode van ziekte het werk terug wilt hervatten, kan het zijn dat u aanvoelt dat direct voltijds aan de slag gaan (nog) niet haalbaar is. Daarom bestaat er het systeem van ‘toegelaten arbeid’. Via een geleidelijke wedertewerkstelling kan u eventueel progressief in het normale arbeidsproces ingeschakeld worden. U blijft arbeidsongeschikt maar u krijgt toestemming om het werk voor een deel te hervatten. Op die manier krijgt u naast het loon van uw werkgever, via het ziekenfonds een aanvullende uitkering van het Riziv.

Om in dit stelsel te stappen moet u in principe minstens 1 dag ziek zijn en het akkoord hebben van de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds. Deze toestemming moet u aanvragen via het ‘formulier dat moet worden ingevuld ingeval van gedeeltelijke hervatting van een beroepsactiviteit tijdens de arbeidsongeschiktheid’ dat u bij uw ziekenfonds kan bekomen (meestal zelfs te vinden op hun website). Dit formulier moet uiterlijk op de eerste werkdag die onmiddellijk voorafgaat aan de hervatting bij de adviserend geneesheer ter tafel liggen. Dus als u op woensdag terug wilt starten, moet uiterlijk op dinsdag de aanvraag binnen zijn. U hebt vooraf dus niet de toestemming nodig van de adviserend geneesheer maar u moet wel tijdig de aangifte doen en toestemming vragen.

Als u volgens een vast uurrooster zal werken, kan u op het formulier aangeven op welke dagen van de week u zal werken en hoeveel uur. Werken in een variabel werkschema kan ook, maar het maandelijks loon mag dan wel niet te veel variëren. Bij wijzigingen van het uurrooster moet er wel steeds een voorafgaand akkoord zijn van de adviserend geneesheer.

U kan het ingevulde formulier faxen, via e-mail doorzenden (afdrukken, invullen, ondertekenen en inscannen), afgeven aan het onthaal van uw ziekenfonds of via de post versturen.

Wettelijk gezien moet u een antwoord krijgen binnen de 30 dagen maar men zal trachten u dit zo snel mogelijk te geven, sommige ziekenfondsen engageren zich zelfs binnen de 2 werkdagen. Het staat u altijd vrij om na enige tijd zelf contact op te nemen met het secretariaat van uw adviserend geneesheer. Ook bij andere vragen kan u bij hen terecht. Indien de adviserend geneesheer een aantal zaken met u wenst te bespreken, kan hij u oproepen voor een onderhoud. Altijd nuttig om dan een motiverend verslag van uw neuroloog mee te nemen.
Uiteraard moet ook uw werkgever akkoord gaan: is hij bereid om u voor minder uren terug te laten starten? Kunnen uw taken gereorganiseerd of aangepast worden? Concrete afspraken zijn belangrijk, maar het is niet nodig en zelfs niet aangewezen om een nieuwe arbeidsovereenkomst op te stellen. Laat uw contract dus zeker niet wijzigen in een deeltijds contract.
Voordeel voor de werkgever van deze ‘toegelaten arbeid’ is dat u vanaf de eerste dag ziekte terugvalt op uw ziekte-uitkering en de werkgever bij een volgende ziekteperiode geen gewaarborgd loon meer moet betalen. Wel is het zo dat de uitbetaling van het ziekenfonds tot een paar weken op zich kan laten wachten. Zij moeten namelijk eerst weten welk loon u gedurende de voorbije maand hebt ontvangen. De cumulatie tussen uitkering en beroepsinkomen is immers niet onbegrensd. Men houdt ook rekening met premies die één keer per jaar worden uitbetaald, zoals eindejaarspremie, vakantiegeld e.d. Hoe sneller de werkgever de gegevens doorgeeft, hoe sneller zij kunnen verwerken en het bedrag op uw rekening storten. Het ziekenfonds zal u een aantal formulieren bezorgen waarop deze gegevens kunnen worden ingevuld om op die manier het belastbaar loon bij de werkgever op te vragen (brutoloon min de RSZ-bijdrage).

Als u dus voelt dat voltijds werken niet meer haalbaar is, schakel dan niet te vlug over naar een deeltijds contract. Immers bij ziekte wordt de uitkering van het ziekenfonds berekend op het laatste loon, dus eventueel het loon van een deeltijdse job. Indien u volledig arbeidsongeschikt wordt na een periode van toegelaten arbeid, dan wordt de uitkering berekend op basis van het loon dat u oorspronkelijk had (vb. het loon van een voltijdse betrekking). Financieel biedt dit systeem dus heel wat voordelen.
Bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering op basis van een laatste voltijdse job en u aanvaardt een nieuwe deeltijdse job, dan blijft bij ontslag uit deze laatste deeltijdse job de oorspronkelijke uitkering nog steeds verder lopen (deze dus berekend op basis van uw laatste voltijdse wedde).

De regeling van toegelaten arbeid kan ook worden toegepast voor mensen die tewerkgesteld zijn in een overheidsdienst maar niet vast benoemd zijn (en dus niet terugvallen op de ziekteregeling voor ambtenaren), tenminste als ook hier de werkgever akkoord gaat.

Kan deze regeling ook voor zelfstandigen?

Jazeker, ook hier kan de adviserend geneesheer, met het oog op een geleidelijke wedertewerkstelling in uw zaak, de toestemming verlenen om een gedeelte van uw beroepstaken te hervatten met behoud van de uitkering. De toelating kan wel maar voor het eerst gegeven worden na de niet-vergoedbare periode van 1 maand. U kan deze toelating krijgen voor een periode van maximaal 6 maanden. Nadien kan u een aanvraag doen voor een bijkomende periode van 6 maanden. Indien u na 18 maanden het werk nog steeds niet kan hervatten, moet de adviserend geneesheer van uw ziekenfonds voor eventuele verlenging toestemming vragen aan het Riziv. Gedurende de eerste periode van 6 maanden behoudt u de volledige uitkering. Daarna wordt deze met 10% verminderd.


 
Zijn er ook maatregelen voor ambtenaren?

Goeie vraag maar dan wordt het een wel totaal ander verhaal waar het Riziv niet komt bij kijken. Het is ook geen eenduidig verhaal daar het ambtenarenhuis vele kamers kent. Zo zijn er federale ambtenaren maar ook Vlaamse, provinciale, gemeentelijke, ambtenaren die werken voor de NMBS, een universiteit of universitair ziekenhuis, een OCMW, tewerkgesteld zijn in het onderwijs of dies meer. Er kunnen dus wel verschillen of nuances zijn naargelang de overheidsdienst waarbij u werkt.
Halve-dagprestaties

Als u na een ziekteperiode terug aan de slag wilt maar een voltijdse dagtaak te zwaar zal zijn, dan kan u bij de meeste overheden vragen om deeltijds terug aan de slag te gaan en dit voor een periode van maximum 30 kalenderdagen met behoud van volledige wedde. Verlengingen kunnen worden toegestaan voor ten hoogste dezelfde periode. De dienst zal wel een vooruitzicht vragen binnen welke termijn u het werk terug voltijds zal kunnen hervatten. Het is de arts die het deeltijds regime bepaalt (werken om de andere dag of elke dag een halve dag) en niet het afdelingshoofd.
Er staat geen beperking op de verlengingen maar deze regeling is wel bedoeld als herinstappen na bijvoorbeeld een opstoot. Als dit te frequent voorvalt, zal men nagaan of u nog voltijds kan werken of niet. U kan dus niet onbeperkt van dit systeem gebruik maken.
Het stelsel van ‘verminderde prestatie’

Voor deze ambtenaren is er een andere regeling die een kortere werkweek toelaat. Bij dertig opeenvolgende dagen afwezigheid wegens ziekte kan u bij Medex een aanvraag indienen om niet langer fulltime te werken maar slechts 50, 60 of 80%.
Als Medex dit goedkeurt, geldt die ‘verminderde prestatie’ voor de periode van 1 jaar. Dit kan telkens met 1 jaar verlengd worden, zonder beperking op het aantal jaren. Op die manier kan de arts van Medex jaarlijks nagaan of het percentage moet aangepast worden. Misschien gaat het na verloop van tijd beter met uw gezondheid en behoort een fulltime job opnieuw tot de mogelijkheden. Misschien gaat het echter slechter en wordt het aantal werkdagen nog verder afgebouwd. Op basis van een verslag van uw neuroloog en van eigen onderzoek zal hij beslissen of er sprake is van een chronische ziekte en hoeveel procent u nog kan werken.
Hoeveel verdient ik dan nog?
De eerste drie maanden is er geen loonverlies. Daarna ontvang u de wedde volgens het aantal werkdagen, aangevuld met 60% van de wedde voor de niet-gepresteerde dagen. Laat ons veronderstellen dat u 2 000 euro verdient en in dit systeem overschakelt op 50%. Dan krijgt u 1 000 euro + 600 euro, samen goed voor 1 600 euro.
Wat wordt nu precies beschouwd als een chronische ziekte?
Er is bewust gekozen om geen lijst op te stellen. Niet elke vorm of elk stadium van een ziekte is immers even ingrijpend. Daarom beslissen de artsen van Medex over elke situatie afzonderlijk, gebaseerd op het advies van de specialist en hun eigen onderzoek.
Wat in het onderwijs sta?

Het verlof voor verminderde prestaties (VVP) wegens ziekte biedt u de mogelijkheid om na een periode van ziekteverlof omwille van een ernstige of langdurige ziekte opnieuw aan te passen aan het normale arbeidsritme. Deze regeling is van toepassing voor alle vastbenoemde, tot de proeftijd toegelaten en tijdelijke personeelsleden van alle onderwijsniveaus buiten het hoger onderwijs (dus exclusief hogescholen en universiteiten). Het VVP moet onmiddellijk aansluiten op een periode van bezoldigd ziekteverlof en de nog uit te oefenen prestaties moeten minstens 50% van een fulltime opdracht bedragen. De doelstelling is wel om de taken na verloop van tijd volledig terug op te nemen.
Het VVP kan pas aanvangen na de voorafgaande goedkeuring van het controleorgaan. U kan de vraag zelf richten aan het controleorgaan of het controleorgaan kan ook het voorstel doen. De duur van de periode van het VVP is opgenomen in het plan dat ter goedkeuring aan het controleorgaan werd voorgelegd. Om de twee maanden is er echter een nieuwe instemming vereist wil men het VVP verder zetten.
De aanrekening van het aantal dagen ziekteverlof is als volgt:
per dag wordt een halve dag ziekteverlof aangerekend als u een opdracht blijft uitoefenen die kleiner is dan 75% van het aantal prestatie-eenheden vereist voor een ambt met volledige prestaties.
per dag wordt een vierde dag ziekteverlof aangerekend als u een opdracht blijft uitoefenen die minstens 75% van het aantal prestatie-eenheden vereist voor een ambt met volledige prestaties.


Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie