Lettergrootte:

Aandachtspunten bij het afsluiten van een verzekering. Welke kosten krijg ik terug?

Verzekeringen

Als de diagnose van Parkinson gesteld is, zal dit gevolgen hebben bij het aangaan van bepaalde nieuwe verzekeringen. Je wordt door de verzekeraars nu immers als een hoger risico beschouwd. Daarom kan je vaak geen goede verzekeringsovereenkomsten meer afsluiten of betalen. Wij denken hierbij aan het afsluiten van eenschuldsaldoverzekering bij het lenen voor de aankoop van een woning, een hospitalisatie- en andere gezondheidsverzekeringen, een annulatieverzekering bij het reizen, e.d.


Voor meer informatie kan u zich richten tot Het Vlaams Patiëntenplatform
VPP
Groenveldstraat 15
3001 Heverlee
Tel. 016 23 05 26
Fax 016 23 24 46
E-mail info@vlaamspatientenplatform.be
Website www.vlaamspatientenplatform.be


Vlaams Patiëntenplatform (VPP)

Het Vlaams Patiëntenplatform vzw is een onafhankelijke koepelorganisatie van momenteel 82 patiëntenverenigingen uit Vlaanderen die streeft naar een toegankelijke zorg op maat voor de patiënt en zijn omgeving.
Het VPP wenst dat de patiënten op actieve wijze deelnemen aan het gezondheidsbeleid en de gezondheidszorg. De projecten van het VPP worden gedragen door afgevaardigden uit de patiëntenverenigingen. De site biedt een ruime bron aan informatie en staat open voor opmerkingen en suggesties via e-mail.

Klachten over hospitalisatieverzekeringen

Sinds de wet van 20 juli 2007 mogen verzekeraars mensen met een chronische ziekte of handicap voortaan niet meer weigeren voor ziektekostenverzekeringen. De aangerekende premie voor een persoon met een chronische ziekte of met een handicap moet gelijk zijn aan de premie van eenzelfde persoon zonder chronische ziekte of handicap. Opgelet! De verzekeraar mag wel alle kosten die verband houden met de reeds bestaande ziekte of handicap uitsluiten! (Dit is enkel voor privé hospitalisatieverzekeringen, voor mutualiteiten is dit anders, zie verder) Verder bepaalt de Wet van 20 juli 2007 dat collectieve hospitalisatieverzekeringen via het werk of het gezin individueel voortgezet kunnen worden onder dezelfde voorwaarden van de oorspronkelijke polis.

Heeft u van dit recht op ziektekostenverzekering of het recht op individuele voortzetting van een collectieve hospitalisatieverzekering gebruik gemaakt? Of kent u misschien mensen die ervan gebruik gemaakt hebben? Zo ja, gelieve uw ervaringen en eventuele klachten aan het VPP te laten weten. Op deze manier kunnen zij de Wet van 20 juli 2007 naar zijn werkelijke waarde schatten, gebreken aankaarten en gerichte oplossingen aanbieden.

Mogelijke problemen kunnen zijn:

• een te brede omschrijving van de kosten die uitgesloten worden omwille van een voorafbestaande aandoening;
• een andere polis dan de oorspronkelijke bij de individuele voortzetting van een collectieve polis;
• symptomen van een bepaalde ziekte die al bestaan zouden hebben bij het afsluiten van een verzekering waardoor de dekking geweigerd of beperkt wordt


Alle andere klachten over verzekeringen zijn zoals voorheen uiteraard ook welkom!

Contact: tel. 016 23 05 26 of mail naar roel.heijlen@vlaamspatientenplatform.be.
www.vlaamspatientenplatform.be

http://vlaamspatientenplatform.be/themas/verzekeringen-1 : bemerk op deze pagina van het Vlaamse patiëntenplatform de interessante brochure die je kan downloadenRIZIV


Rijksinstituut voor ziekte en invaliditeitsverzekering

In het kader van haar kwaliteitsmanagement, biedt het RIZIV vanaf 1 september 2008 een nieuwe dienst aan voor klachtenbeheer. Meer informatie en het klachtenformulier vindt je terug op de website www.riziv.be.

Je kan terecht voor klachten betreffende de werking van het RIZIV en de kwaliteit van dienstverlening.
Het gaat bijvoorbeeld over:


• het uitblijven van informatie of reactie van een dienst bij de behandeling van een dossier een probleem in verband met door het RIZIV verrichte betalingen
• onvolledige of onduidelijke informatie (brochures, omzendbrieven, RIZIV-website...)
• een in een interactieve informaticatoepassing op de RIZIV-website
• het gedrag van een RIZIV-medewerker (telefonisch onthaal, medisch onderzoek...)

Voor klachten die betrekking hebben op de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, de inhoud van een dossier of de door het RIZIV genomen beslissingen, kan u er niet terecht. Voor dit type klachten blijven de andere mogelijkheden van beroep bestaan (o.m. arbeidsrechtbank).Wijziging wetgeving schuldsaldoverzekering januari 2015

Chronisch zieken kunnen makkelijker betaalbare schuldsaldoverzekering afsluiten.

Voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, zoals chronisch zieken en ex-kankerpatiënten, wordt het vanaf 1 januari makkelijker om een betaalbare schuldsaldoverzekering af te sluiten. Voor deze, kwetsbaardere, consumenten, is het vaak niet eenvoudig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten wanneer ze een hypothecaire lening aangaan voor de koop van een eigen appartement of woning. In 2010 kwam hiervoor al de wet-Partyka, maar die was nog niet in werking getreden. De wet houdt in dat een verzekeraar die aan de verzekeringnemer een premie voorstelt ertoe gehouden is die premie op te splitsen in een basispremie en een bijpremie. Die bijpremie wordt berekend op basis van de gezondheidstoestand van de verzekerde.

Om de last van de bijpremies van de schuldsaldoverzekering draaglijk te houden voor personen met een verhoogd gezondheidsrisico, werd een Compensatiekas opgericht. De Compensatiekas zal het deel van de bijpremie op zich nemen dat meer bedraagt dan 125 pct van de basispremie. De tussenkomst van de Compensatiekas is beperkt tot 800 pct van de basispremie. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen en de banken die dat fonds financieren, wat excessen moet vermijden.

Bovendien zullen verzekeraars voortaan moeten motiveren waarom ze een schuldsaldoverzekering weigeren of een bijpremie vragen. Consumenten die het niet eens zijn kunnen terecht bij een beroepsinstantie met niet enkel vertegenwoordigers van de verzekeringsmaatschappijen. 
Komt uw hospitalisatieverzekering tussen in uw kosten, in verband met de ziekte van Parkinson?


Wanneer je Parkinson hebt en een hospitalisatieverzekering wil afsluiten, moet je in de medische vragenlijst die je invult bij de afsluiting van het verzekeringscontract dit gezondheidsprobleem vermelden. De meeste huidige, moderne hospitalisatie verzekeringen betalen al uw kosten terug, bij hospitalisatie. Toch kan bij private verzekeringen in het contract bepaald worden dat bestaande aandoeningen uitgesloten worden. Volgens de huidige wetgeving zijn de hospitalisatieverzekeringen van de mutualiteiten niet langer verplicht een (beperkte) dekking te geven voor voorafbestaande ziekten. Echter, wanneer het ziekenfonds een dergelijke dekking aanbiedt in de hospitalisatiepolis, wordt door de overheid voor het ziekenfonds een vrijstelling van de jaarlijkse taks voor de hospitalisatieverzekering voorzien.


TERUGBETALING HOSPITALISATIEKOSTEN t.g.v. reeds bestaande ziekte van PARKINSON op moment van afsluiten van de hospitalisatieverzekering:

Private verzekeraars:


-sluiten de kosten van voorafbestaande ziekten of aandoeningen meestal uit in hun individuele hospitalisatieverzekering. Enkel KBC maakt uitzondering en vergoedt wanneer deze ziekte correct vermeld werd in de medische vragenlijst na een wachttijd vanaf het derde jaar na aansluiting.
-Collectieve hospitalisatieverzekeringen via het werk vragen vaak geen medische vragenlijst; tenzij het contract anders vermeldt, wordt in deze situatie je voorafbestaande aandoening eveneens gedekt.


Hospitalisatieverzekeringen van de diverse mutualiteiten:


-Integrale vergoeding van je hospitalisatie bij keuze voor een gemeenschappelijk kamer of 2-persoonskamer.
-Sommige verzekeringen komen tot op zekere hoogte ook tussen bij verblijf op een 1-persoonskamer, raadpleeg daarvoor de specifieke voorwaarden van uw verzekeringspolis.)
Meestal wordt een wachttijd van drie maand gehanteerd wanneer men een nieuwe hospitalisatieverzekering wordt afgesloten. (Bij sommige verzekeringen vervalt deze eveneens onder bepaalde voorwaarden.)

TIP: : ga na of je medische kosten voor en na je ziekenhuisopname eveneens gedekt zijn tijdens een bepaalde periode!AMBULANTE KOSTEN bij ernstige ziekten:


De AMBULANTE verzorging : daarin zit onder andere het remgeld van de consultatie bij specialist of huisarts, kosten medicatie, remgeld kinésitherapie, ... en dit onbeperkt in de tijd.
De ambulante kosten zijn de kosten die u dient te betalen buiten de periode van een eventuele ziekenhuisopname. Omdat men vaak niet gehospitaliseerd is ten gevolge van de ziekte van Parkinson, vormen deze ambulante kosten het grootste deel, en dus is de terugbetaling hiervan essentieel voor u.
Meestal wordt deze tussenkomst beperkt in tijd of bedrag bij de behandeling van een voorafbestaande ziekte. Uw verzekeringsmakelaar is de best geplaatste persoon om u in te lichten. Wil je dit zelf natrekken, vraag hem dan de algemene voorwaarden van uw polis.Grensbedragen : maximum terugbetaling voor ambulante
kosten door de diverse mutualiteiten in 2016:

CM (Hosiptaalplan) 

SocMut (Kliniplan of Kliniplan+

LibMut  (Hospitaal +100) 
LibMut ( Hospitaal +200)
 
MLOZ **(Hospitalia Plus) 
VNZ **(AmbuPlan) 
VNZ** (Ambuplus)

*Met uitz. Van de SocMut federatie Brabant die geen ambulante kosten vergoedt.

** Opgelet! MLOZ en VNZ sluiten de tussenkomsten voor ambulante kosten uit wanneer de aandoening voor de afsluiting van de polis bestond, ook is er geen tussenkomst tijdens de wachttijd bij alle andere verzekeringen.
tot € 7000 /kalenderjaar

tot €  6540.56   /kalenderjaar
 
tot € 5000 /kalenderjaar
tot € 7000 /kalenderjaar

tot € 7000 /kalenderjaar
tot € 5000 /kalenderjaar
ONBEPERKT

Ter info : ernstige ziekten die bij de meeste maatschappijen in aanmerking komen:

(het is namelijk mogelijk dat bij uw verzekeringsmaatschappij één of meerdere aandoeningen niet verzekerd zijn!)

kanker, leukemie, suikerziekte, virale hepatitis, tuberculose, ziekte van Hodgkin, ziekte van Parkinson, multiple sclerose, amyotrofe lateraal sclerose, progressieve spierdystrofieën, mucoviscidose, ziekte van Alzheimer, cerebrospinale meningitis, vlektyfus, tyfus, paratyfus, encefalitis, tetanos, cholera, nierdialyse, poliomyelitis, difterie, brucellose, pokken, malaria, miltvuur, ziekte van Pompe, ziekte van Crohn, aids, roodvonk, ziekte van Creutzveld-Jacob


Voorgaande regeling betekent eveneens dat forfaitaire vergoedingen voor hospitalisatie vervallen en/ of dat je de waarborg ambulante kosten wegvalt en je deze opnieuw moet aanvragen; wanneer je een polis hebt afgesloten voor 1/1/2012, raadpleeg dus zeker je verzekeringinstelling!

BEPERKTE DEKKING bij het ziekenhuisverblijf “geriatrie “ en “revalidatie”!
Of er al of niet een beperkte tegemoetkoming is in tijd en bedrag, is afhankelijk van de keuze van ziekenfonds en het eventuele type hospitalisatieverzekering. Informeer je dus!
Revalideer je in een revalidatiecentrum? Ga vooraf na of je verzekeraar binnen je hospitalisatieverzekering deze kosten dekt, dit om onaangename verrassingen te vermijden!

(Samenvatting van het document van het VPP: “Hospitalisatieverzekeringen van mutualiteiten 2016: dekking voorafbestaande aandoening of ziekte.” Roel Heylen. Het volledige document kan aangevraagd worden bij info@vlaamspatientenplatform.be)


MEER INFO: vlaamspatientenplatform.be/themas/verzekeringen-1

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie