Lettergrootte:

Voordelen bij vervoer - procedure bij CARA

Mobiliteit

De ziekte van Parkinson heeft ook invloed op je mobiliteit.

 Mag je nog met de wagen rijden?

 Van welke voordelen kun je genieten?

 Heb je recht op een parkeerkaart?

Hieronder vind je al verdere informatie.
De parkeerkaart voor personen met een handicap geeft je voordelen bij het parkeren: als chauffeur en als passagier. De kaart is persoonlijk en mag niet gebruikt worden als je niet zelf in het voertuig zit. Je moet je kaart vooraan in het voertuig leggen op het dashboard met het symbool van de rolstoel zichtbaar.


De wetgeving is voortdurend in verandering, om u steeds de juiste en laatste nieuwe info te kunnen aanbieden verwijzen naar de website van DG Personen met een handicap.                       


Toch willen wij een beknopte uitleg  vermelden ivm de parkeerkaart.
Wees echter de veranderende wetgeving indachtig en consulteer regelmatig de website van de FOD Sociale Zekerheid - personen met een handicap.

http://handicap.belgium.be/

Parkeerkaart voor personen met een handicap

Je kan de parkeerkaart aanvragen via www.handicap.belgium.be.

Heb je al een dossier bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Als je reeds een dossier hebt bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
(Personen met een handicap) en al een medische erkenning kreeg voor een parkeerkaart kan je je kaart aanvragen via de website www.handicap.belgium.be.

Beantwoord je niet aan de medische voorwaarden?

Beantwoord je niet aan de medische voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart? Meer concreet: haalde je voor verminderde zelfredzaamheid een score lager dan 12 punten? Scoorde je op het onderdeel ‘verplaatsing’ minder dan twee punten? Of heb je geen blijvende invaliditeit van minstens 50 procent aan de onderste ledematen? Dan is een medische herziening nodig. Je neemt het best eerst contact op met de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds, je gemeente of stad. Zo vermijd je het risico dat je bij een medische herziening een lagere score krijgt voor verminderde zelfredzaamheid waardoor je andere sociale rechten kan verliezen.

Heb je nog geen medische erkenning? Hulp nodig bij je aanvraag?
Raadpleeg de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds
.
Nieuw : Woon je zelfstandig en kreeg je een akkoord voor de aanschaf van een rolstoel?

Woon je zelfstandig en kreeg je van de adviserend geneesheer het akkoord voor de aanschaf van een rolstoel die voorkomt op een lijst opgesteld door het Riziv? Dan kan je via een verkorte procedure een parkeerkaart aanvragen. Je ontvangt dan een attest en een aanvraagformulier om de parkeerkaart aan te vragen. Je hoeft geen bijkomend onderzoek door het FOD Sociale Zekerheid meer te passeren.

Hulp nodig bij je aanvraag?

Raadpleeg de Dienst Maatschappelijk Werk van je ziekenfonds


Parkeren anno 2017
Actie tegen foutief gebruikte parkeerkaarten

Informatie bekomen van de website www.vfg.be

Vanaf 1 januari zal de politie strenger controleren op het gebruik van vervallen parkeerkaarten voor personen met een handicap. Hiervoor zal je nieuwe parkeerkaart uitgerust worden met een QR-code. Dat is een bepaalde soort snel leesbare streepjescode die door een smartphone gescand kan worden. Door middel van de nieuwe QR-code zullen parkeerwachters en politieagenten op een eenvoudigere manier vervallen kaarten kunnen detecteren.

Verder is er ook een lijst gemaakt van de kaarten van overleden personen die nooit werden binnengebracht. Normaal gezien hoor je als familie van een overleden gebruiker de kaart terug te sturen naar je gemeente. Dit gebeurt echter niet altijd. Regelmatig wordt de kaart verder gebruikt door familieleden zonder handicap. Wanneer je wordt betrapt op foutief gebruik betaal je een boete van €110.


CARA
je hebt reeds een rijbewijs, maar...

...door ziekte (in casu: parkinson) heb je nu moeite met het besturen van een motorvoertuig. Met andere woorden, je hebt een verminderde functionele vaardigheid die een invloed heeft op het besturen van een motorvoertuig (van bromfiets tot vrachtwagen of bus).
Het moet duidelijk zijn dat je als bestuurder van een voertuig uiteindelijk altijd de eindverantwoordelijkheid draagt.

De volledige en up to date info vind je op de de website van CARA:
- wat is CARA
- wat doet CARA
- nuttige documenten
- hoe doe je een aanvraag
- waar kan je terecht

http://bivv.be/nl/particulieren/cara/home


Ter illustratie


Wanneer heeft u recht op en welke rechten zijn verbonden aan een “begeleiderskaart” en een “bevoorrechte zitplaats-kaart” van de NMBS?Voorrangskaart voor het innemen van een zitplaats


Reizigers die door hun fysische toestand niet kunnen blijven rechtstaan, kunnen een voorrangskaart verkrijgen om een zitplaats in te nemen. Deze voorrangsplaatsen zijn met het kenteken van de oorlogsinvaliden of personen met een handicap aangeduid.

De kaart is geen vervoerbewijs en is enkel geldig in de rijtuigklas vermeld op het vervoerbewijs van de klant. De reiziger in het bezit van een vervoerbewijs geldig in 2de klas, mag niet op eigen initiatief in 1ste klas plaatsnemen.

Bij zijn aanvraag voegt de reiziger een medisch attest, waarin de geneesheer verklaart:

_ dat de reiziger niet lang recht mag staan;

_ wat hiervan de medische oorzaken zijn;

_ voor welke periode de kaart wordt aangevraagd (maximaal voor 5 jaar).

De aflevering van de kaart gebeurt aan de rechthebbende van de kaart zelf of aan een gemandateerd persoon.


Vervoerbewijzen met korting


Korting voor begeleiders van personen met een handicap (Kaart kosteloze begeleider)


De "kaart kostenloze begeleider is geldig op de lijnen NMBS, DE LIJN, TEC.


Personen met één van de hierna vermelde handicaps, hebben recht op een kaart “Kosteloze begeleider” waarmee ze samen met een begeleider reizen, op vertoon van één enkel vervoerbewijs:


• personen met een vermindering van zelfredzaamheid met tenminste 12 punten

volgens de handleiding voor de evaluatie van de graad van zelfredzaamheid;

• personen met een blijvende invaliditeit of arbeidsongeschiktheid van minstens 80%;

• personen met een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de

• onderste ledematen en die tenminste 50% bedraagt;

• personen met een gehele verlamming of afzetting van de bovenste ledematen.

• personen die een integratietegemoetkoming categorie III of IV genieten.
De aanvragen voor deze kaarten moeten vergezeld zijn van een attest afgeleverd door
-de Directie generaal voor personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken;

-de Administratie van de pensioenen van de federale Overheidsdienst Financiën voor de personen die een pensioen genieten op basis van een erkend invaliditeitspercentage..

-de officiële instellingen van de lidstaten van de Europese Unie die een vergoeding uitbetalen en waarvan de gelijkwaardigheid van het getuigschrift werd erkend.
De kaart wordt uitgegeven op naam van de persoon met beperkte mobiliteit en heeft een geldigheidsperiode die overeenstemt met de geldigheidsduur die in het afgeleverd attest vermeld is, met een maximum van 5 jaar.

De aflevering van de kaart gebeurt aan de rechthebbende van de kaart (persoon met handicap) of een gemandateerd persoon. De titularis van de kaart “Kosteloze begeleider” reist met zijn vervoerbewijs in 1ste of 2de klas aan het tarief waarop hij recht heeft samen met zijn kaart “Kosteloze begeleider”. De begeleider reist gratis op voorwaarde dat hij in dezelfde klas reist en hetzelfde traject aflegt.

Voor een “begeleiderskaart” en een “bevoorrechte zitplaats-kaart” van de NMBS wordt een beperkt maakloon aangerekend.

Een “begeleiderskaart” en een “bevoorrechte zitplaatskaart” van de NMBS vraag je schriftelijk aan in een station naar keuze of op
onderstaand adres:
NMBS Mobility
Bureau Pricing & Product Definitions
B-MO.051 – sectie 13/5
Hallepoortlaan 40
1060 Brussel

Andere bepalingen wat betreft personen met beperkte mobiliteit:
-Aanschaffen van een vervoerbewijs in de trein zonder meerkost.
-De rolstoel van gehandicapte personen wordt gratis vervoerd op het NMBS-net.
-Gratis parkeren op NMBS-parking onder bepaalde voorwaarden.


Kortingskaart voor rechthebbenden op een “Verhoogde tegemoetkoming”Alle rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming in de terugbetaling van de gezondheidskosten, hun echtgenoot of levenspartner en hun personen ten laste evenals alle personen die in een moeilijke financiële situatie verkeren, hun echtgenoot of levenspartner en hun personen ten laste, komen in aanmerking voor een kortingskaart “Verhoogde tegemoetkoming”. Ze genieten 50% korting op de prijs van een Standaardbiljet in 2de klas.

Faciliteiten die in stations ter beschikking gesteld worden aan personen met beperkte mobiliteit:

Elke persoon met beperkte mobiliteit kan gebruik maken van volgende faciliteiten:
-Goederenlift, in de stations waar geen personenlift aanwezig is;
-Toelating om de sporen over te steken via de dienstovergangen
-Plaats nemen met een rolstoel in het bagagerijtuig of op de platformen van de reizigerstreinen;
-Gebruik van mobiele laadbruggen om gemakkelijk in en uit de trein te gaan.
Enkel het personeel waarop beroep gedaan werd in het kader van de procedure “B for You” is bevoegd en er mag in geen geval gebruik gemaakt worden zonder hulp van een bevoegd NMBS - bediende.

De faciliteiten “B for You” (aangepaste dienstverlening)


De NMBS kan u de lijst van stations met deze dienst bezorgen.

Er wordt eveneens samengewerkt met taxibedrijven die afgestemd zijn op het vervoer van personen met een rolstoel. Personen met een rolstoel kunnen beroep doen op deze taxi’s voor het vervoer vanuit een station zonder aangepaste dienstverlening naar een station met aangepaste dienstverlening en dit vanaf de eerste tot de laatste trein.

Verplichtingen van de reiziger met beperkte mobiliteit om van de faciliteiten “B for You” gebruik te maken:


-De aanvragen voor het gebruik van deze faciliteiten dienen aan het Call Center (02/528 28 28) of via het online-formulier of “My NMBS” (op www.nmbs.be) overgemaakt te worden en dit minimaal 24 uur vóór elke treinreis.

-Ten einde een optimale service te verlenen dient de reiziger met beperkte mobiliteit in het bezit van zijn vervoerbewijs, zich minsten 15 minuten voor het vertrek van de trein aan te

melden in het station aan het afgesproken ontmoetingspunt, vastgelegd bij de reservering van de faciliteiten.

BRON : VERVOERSVOORWAARDEN
NMBS MOBILITY - EDITIE : 1 FEBRUARI 2012

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mobiliteit en toegankelijkheid

Wat baten kortingskaarten en gratis vervoer voor een begeleider, als je, eens op de plaats van bestemming bent toegekomen moet vaststellen dat je het gebouw waar je moet zijn, niet kunt betreden omwille van je handicap?
Alhoewel er al veel inspanningen zijn geleverd is dit soms nog altijd het geval in openbare gebouwen.

De vzw Tolbo wil hier iets aan doen.
TolBo staat voor “Toegankelijkheid Lokale Besturen en Overheidsorganisaties”.
Het weerspiegelt perfect de doelstellingen van de vzw. Door het aanbieden van een referentiekader en het geven van goede voorbeelden hopen zij dat ieder van ons er zich van bewust is dat de zorg voor een toegankelijke samenleving een opdracht voor allen is.
Sensibiliseren, informeren en begeleiden om de maatschappelijke deelname van personen met functiebeperkingen te bevorderen op lokaal niveau.
Gelijke kansen op informatie, toegankelijke documenten en communicatiekanalen (zoals sociale media).

www.vzwtolbo.be

INTERESSANTE LITERATUURLIJST EN NUTTIGE SITES OVERZICHT HIEROMTRENT

Deze website wilt gebruik maken van cookies om uw gebruikservaring te verbeteren. Gelieve aan te geven of u deze cookies al dan niet wenst te aanvaarden. Aanvaarden Meer informatie