Een overzicht van de financiële tegemoetkomingen

Chronisch ziek zijn of leven met een handicap is financieel moeilijk. De solidaire verzekeringssystemen in ons land voorzien budgetten en tegemoetkomingen en helpen deze last dragen. We beperken ons in dit overzicht tot de tussenkomsten van de Vlaamse en de federale overheid.

Een zorgbudget via de Vlaamse sociale bescherming

Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben, bijvoorbeeld mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap.

Verhoogde tegemoetkoming

De verhoogde tegemoetkoming is een soort statuut dat het recht opent op een aantal voordelen en mensen met een beperkt inkomen beschermt tegen hoge uitgaven voor gezondheidszorg.

Maximum-factuur

De overheid plafonneert het bedrag aan remgeld dat je in een kalenderjaar zelf moet ophoesten. Overschrijd je dat plafond, dan moet je de rest van dat jaar geen remgeld meer betalen.

Zorgforfait chronisch zieken

Dit forfaitair bedrag is bestemd voor chronisch zieken die hoge medische uitgaven hebben

Incontinentieforfait

De verplichte ziekteverzekering komt tegemoet in de kosten voor het incontinentiemateriaal voor wie thuis woont.

Globaal Medisch Dossier

Je huisarts houdt een globaal medisch dossier bij, zodat alle gegevens met betrekking tot je gezondheid gebundeld zijn en de samenwerking met andere artsen vlot verloopt.

Tegemoetkoming voor hulp van derden bij arbeidsongeschiktheid

Ontvang je een arbeidsongeschiktheidsuitkering en heb je voor bepaalde dagelijkse taken hulp van anderen nodig? Dan kan je bovenop je ziekte-uitkering een tegemoetkoming voor ‘hulp van derden’ krijgen.

Integratietegemoetkoming

Via de integratietegemoetkoming ondersteunt de overheid personen met een handicap tussen 21 en 65 jaar om hun dagelijkse leven te organiseren.

Inkomensvervangende tegemoetkoming

De inkomensvervangende tegemoetkoming is een financiële ondersteuning voor mensen tussen 21 en 65 jaar die door een handicap niet of minder kunnen werken.

Persoonsvolgend budget

Met een persoonsvolgend budget kan je hulp inkopen van je eigen netwerk, vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en vergunde zorgaanbieders.

Hulpmiddelen

Je kan bij het VAPH en bij de Vlaamse sociale bescherming terecht voor tussenkomsten bij de aanschaf van hulpmiddelen

Sociale en fiscale voordelen

Als persoon met een handicap kan je in aanmerking komen voor fiscale en sociale voordelen.